Škola inovací

Jsme odvážní a učíme jinak, v tandemech dvou pedagogů, vícehodinových blocích a pravidelně venku. Dětem dáváme prostor pro rozvoj potenciálu a odpovědnost za vlastní učení.

 

Profil absolventů

Usilujeme o to, aby ze školy odcházeli absolventi s orientací v odborných tématech na úrovni základní školy a s hlubšími znalostmi v oborech ze svých okruhů zájmů. Systematicky podporujeme osvojování strategií, jak se (celoživotně) učit a zpracovávat nepřeberné množství informací, podnětů a poznatků, se kterými denně přicházejí do kontaktu.

 • Znám své silné i slabé stránky a umím s nimi pracovat.

 • Znám okruh svého zájmu, vím, jak se v něm můžu rozvíjet a co pro dosažení svých cílů udělat.

 • Přijímám vlastní svobodu i odpovědnost za svět a své činy.

 • Vím, že věci můžu měnit a můj život i vzdělávání je v mých rukou.

 • Uvědomuji si důležitost mezilidských vztahů a k ostatním se chovám s respektem. 

 • Umím spolupracovat i pracovat samostatně a efektivně komunikovat. 

 • Umím kriticky zpracovávat informace a vím, jak se učit. 

Inovativní vzdělávání

Jsme dynamická škola, která se kontinuálně rozvíjí. Základ naší vzdělávací koncepce tvoří progresivní přístupy, které jsou ověřené a funkční. Patří mezi ně integrovaná tematická výuka, výuka venku, matematika Hejného nebo formativní hodnocení. Naším specifikem jsou pak inovace, které ve své praxi ověřujeme a neustále rozvíjíme. Sem spadá tandemová výuka v každé třídě, výuka v projektech a systematický osobnostní rozvoj. Příklady dobré praxe inspirujeme další odvážné školy.

 
 • Tandemová 

  výuka

  učíme v tandemech

  v nadstandardním rozsahu

  Každá třída má tandem dvou třídních učitelů. V tandemu výuku plánujeme, realizujeme i vyhodnocujeme. Pravidelně se setkáváme, vzájemně podporujeme, doplňujeme, inspirujeme. Z naší interakce během výuky se děti přirozeně učí efektivní spolupráci. Díky naší rozdílnosti si mohou budovat vztah k různým osobnostním typům. V tandemu máme velký prostor pro individualizaci výuky a řešení potřeb dětí.

 • Výuka

  v projektech

  pracujeme s dynamikou svobodné volby jako hnací síly rozvoje

  Od první třídy děti realizují vlastní projekty. Učitelé v roli mentorů a koučů je provázejí životním cyklem projektů a pomáhají upevňovat základy projektového řízení. Velká míra svobody se potkává s odpovědností za výsledek a vlastní učení. Děti přirozeně rozvíjejí řadu klíčových kompetencí a učí se jeden od druhého. V projektech se zaměřují na aktivní řešení problémů, které je obklopují, osobně se angažují, rozvíjejí a mění svět.

 • SOWa –

  osobnostní rozvoj

  vedeme k rozvoji potenciálu a samostatnému sebevzdělávání

  SOWa = seberozvoj, ohlédnutí, workshopy a další formy rozvoje. Od 3. třídy poskytuje prostor pro rozvoj potenciálu a převzetí odpovědnosti za své učení. Děti sledují, v čem se posunuly, a samy si určují, v čem se chtějí zlepšit. Mají příležitost vrátit se k učivu, které jim činí potíže, a samostatně nebo s pomocí učitelů či spolužáků se dostat na potřebnou úroveň. Vedeme je ke zvědomování a aktivnímu osvojování klíčových kompetencí

 • Integrovaná

  tematická výuka

  podporujeme chápání

  v širších souvislostech

  Naukové předměty integrujeme do vícehodinových tematických bloků. Tento přístup dětem pomáhá k hlubšímu pochopení, neboť tato témata vnímají v širších souvislostech. Přirozeně se také můžeme věnovat i průřezovým tématům a cílenému rozvoji klíčových kompetencí. Mimo integrované předměty u nás stojí matematika a cizí jazyky. Učíme je podle osvědčených metodik, které se potkávají s respektujícím přístupem. 

 • Výuka

  venku

  pravidelně zařazujeme

  výuku mimo budovu školy

  Nejméně jeden den v týdnu výuku realizujeme mimo školní budovu. Její náplň v nižších ročnících navazuje na tematický plán, ve vyšších ročnících pak na vlastní projekty a výukové plány dětí. Při výuce venku navazujeme na jedinečnost lokality, ve které škola působí. Děti díky ní získávají širší prostor, ve kterém se přirozeně vzdělávají a za který aktivně, například formou projektů, vyjadřují svou odpovědnost.

 • Matematika 

  Hejného metodou

  rozvíjíme matematické myšlení, 

  chyba je kamarádka v učení

  Hejného metoda vede k rozvoji matematického myšlení a přemýšlení o různých aspektech řešení problémů. Učí jít vlastním tempem a zároveň spolupracovat, vzájemně si naslouchat, pomáhat, pracovat s chybou, zažívat úspěch. Děti poznávají různá prostředí, propojují jazyk matematický a mateřský, učivo ve škole s okolním světem. Učí se prezentovat své badatelské a řešitelské strategie a diskutovat o nich.

 • Anglický jazyk

  od první třídy

  podporujeme schopnost

  dorozumění v cizím jazyce

  Zpočátku podporujeme přirozené osvojování jazyka, učení se poslechem a komunikací. Ve výuce komunikujeme převážně anglicky, děti podporujeme v odvaze mluvit. Od třetí třídy zařazujeme psaní a systematickou práci s učebnicemi. Pro trénink čtení a výslovnosti využíváme online nástroje. Od čtvrté třídy děti podporujeme v účasti na cambridgeských zkouškách. Další cizí jazyk zařazujeme na druhém stupni, povinně od 8. třídy.

 • Art – integrovaná

  výuka umění

  integrujeme hudební

  a výtvarnou výchovu

  Art integruje hudební a výtvarnou výchovu, v návaznosti na tematickou výuku. Na prvním stupni v něm zařazujeme také rozvoj grafomotoriky a sluchového vnímání. Art podporuje rozvoj kreativity a schopnosti empatie. Děti se učí vyjadřovat své pocity a myšlenky. Vedeme je také k objevování a hledání smyslu vlastní tvorby. Pravidelně zařazujeme dramatizaci a výrazový projev.

 • Lesní 

  družina

  budujeme vztah 

  k přírodě a odpovědnost za ni

  Přirozený pohyb na čerstvém vzduchu, volnočasové aktivity v přírodním prostředí, poznávání koloběhu roku – to je lesní družina, kterou nabízíme několikrát týdně za každého počasí. Děti mají prostor svobodně zkoumat, co je zajímá. Nabídku činností částečně řídíme, podporujeme budování vztahu k přírodě a pocitu odpovědnosti za životní prostředí. Pravidelně lesní družinu otevíráme rodinným příslušníkům.

 • Formativní 

  hodnocení

  vedeme děti k větší odpovědnosti, efektivitě a radosti z učení

  Děti jsou aktivní součástí svého učení. Spolu s učiteli si nastavují kritéria úspěchu a zhodnocují jeho průběh a výsledky. Formativní hodnocení podporuje efektivní učení a porozumění probírané látce. Zahrnuje každodenní ústní zpětnou vazbu i pravidelné slovní hodnocení učiteli, vrstevnické hodnocení, vlastní sebehodnocení dítěte a pravidelné setkávání s učiteli a rodiči na triádách.

 • Vedení dětí k sebehodnocení 

  rozvíjíme sebedůvěru

  a posilujeme vnitřní motivaci

  V rámci sebehodnocení učíme děti reflektovat, dávat a přijímat zpětnou vazbu. Vedeme je k uvědomění si toho, čeho samy dosáhly, poukazujeme na jejich silné stránky a učíme je zacházet s těmi slabými. Děti si samostatně zvědomují cíle pro nadcházející období, porovnávají svůj výkon s nastavenými kritérii a učí se volit vhodné strategie učení.

 • Duády

  a triády

  podporujeme partnerskou 

  spolupráci dětí, učitelů a rodičů

  Triády jsou pravidelná setkávání dětí, rodičů a učitelů. Dvakrát ročně se učitel, příp. učitelé setkávají individuálně s rodiči, od 3. ročníku se setkání účastní také dítě. Společně reflektují dosavadní průběh jeho učení, výsledky a chování. Plánují individuální výzvy pro další období, hledají možnosti posílení vnitřní motivace dítěte a vzájemně si poskytují zpětnou vazbu.

Návaznost

1. a 2. stupně školy

Ve škole může každé dítě zažívat úspěch, což je důležité pro budování pozitivního vztahu k učení a posilování vnitřní motivace. V rámci řízení kvality školy zařazujeme také externí ověřování znalostí (Národní testování Scio), ve kterém patříme obvykle mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Vynikajících výsledků děti dosahují také v cambridgeských zkouškách.

1. stupeň školy

 • V nižších ročnících vycházíme co nejvíce z přirozenosti dětí a nezařazujeme domácí přípravu. Systematicky budujeme základy, na kterých stavíme ve vyšších ročnících. Od první třídy si děti osvojují základy cizího jazyka projektového řízení.

 • Od třetí třídy přebírají více odpovědnosti za své učení. Podporujeme je v rozvoji klíčových kompetencí. Zařazujeme domácí přípravu v návaznosti na povinné výstupy, a dále organizovanou výuku TV a ICT.

 • Ve 3. a 5. ročníku děti procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování.

 • Od 4. ročníku děti podporujeme v účasti na cambridgeských zkouškách.

 • V 5. ročníku mají děti prostor pro individuální přípravu na přijímací zkoušky na gymnázium.

2. stupeň školy

 • Stavíme na základech budovaných na 1. stupni.

 • Výuku na 2. stupni koncipujeme jako nedělitelný celek, v jeho průběhu proto nedoporučujeme přestupy na víceletá gymnázia.

 • Děti přebírají větší odpovědnost za své učení.

 • Kolem jasné organizační struktury se mohou svobodně a individuálně rozvíjet v oblastech svého zájmu.

 • Vedeme je k realizaci projektů s přesahem za hranice školy a k aktivnímu zapojení do rozvoje místní komunity​.

 • Během organizovaných stáží si děti mohou vyzkoušet budoucí povolání.

 • V 8. a 9. třídě nabízíme dostatek času na uvědomění si směru dalšího rozvoje.

 • V 9. třídě pak prostor pro přípravu na specifika přijímacích zkoušek.

 • V 7. a 9. ročníku děti procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování.

Základní škola Vitae, s. r. o. (dříve Škola Můj Projekt – základní škola Praha, s. r. o.)

 

Chomutovická 1443/4

149 00 Praha 11

skola@skolavitae.cz

IČ: 24736490

IZO: 181033518

ID datové schránky: z5fud8i

Ředitelka: +420 608 948 311 

Družina:   +420 602 255 727

O škole
Třídy
Praktické info
Zápis/Přestup
Akademie Vitae
®

© Škola Vitae 2014-2020

® Škola Vitae, Akademie Vitae

 • Facebook
 • YouTube