top of page

Škola inovací

Jsme odvážní a učíme jinak, v tandemech dvou pedagogů, vícehodinových blocích a pravidelně venku. Dětem dáváme prostor pro rozvoj potenciálu a odpovědnost za vlastní učení.

profil absolventa

Profil absolventů

Usilujeme o to, aby ze školy odcházeli absolventi s orientací v odborných tématech na úrovni základní školy a s hlubšími znalostmi v oborech ze svých okruhů zájmů. Systematicky podporujeme osvojování strategií, jak se (celoživotně) učit a zpracovávat nepřeberné množství informací, podnětů a poznatků, se kterými denně přicházejí do kontaktu.

 • Znám své silné i slabé stránky a umím s nimi pracovat.

 • Znám okruh svého zájmu, vím, jak se v něm můžu rozvíjet a co pro dosažení svých cílů udělat.

 • Přijímám vlastní svobodu i odpovědnost za svět a své činy.

 • Vím, že věci můžu měnit a můj život i vzdělávání je v mých rukou.

 • Uvědomuji si důležitost mezilidských vztahů a k ostatním se chovám s respektem. 

 • Umím spolupracovat i pracovat samostatně a efektivně komunikovat. 

 • Umím kriticky zpracovávat informace a vím, jak se učit. 

Škola Vitae, profil absolventa
Škola Vitae, profil absolventa
Škola Vitae – výuka venku.png

Inovativní vzdělávání

Jsme dynamická škola, která se kontinuálně rozvíjí. Základ naší vzdělávací koncepce tvoří progresivní přístupy, které jsou ověřené a funkční. Patří mezi ně integrovaná tematická výuka, výuka venku, matematika Hejného nebo formativní hodnocení. Naším specifikem jsou pak inovace, které ve své praxi ověřujeme a neustále rozvíjíme. Sem spadá tandemová výuka v každé třídě, výuka v projektech a systematický osobnostní rozvoj. Příklady dobré praxe inspirujeme další odvážné školy.

inovativní přístupy

Návaznost

1. a 2. stupně školy

Ve škole může každé dítě zažívat úspěch, což je důležité pro budování pozitivního vztahu k učení a posilování vnitřní motivace. V rámci řízení kvality školy zařazujeme také externí ověřování znalostí (Národní testování Scio), ve kterém patříme obvykle mezi 10 % nejúspěšnějších škol. Vynikajících výsledků děti dosahují také v cambridgeských zkouškách.

1. stupeň školy

 • V nižších ročnících vycházíme co nejvíce z přirozenosti dětí a nezařazujeme domácí přípravu. Systematicky budujeme základy, na kterých stavíme ve vyšších ročnících. Od první třídy si děti osvojují základy cizího jazyka projektového řízení.

 • Od třetí třídy přebírají více odpovědnosti za své učení. Podporujeme je v rozvoji klíčových kompetencí. Zařazujeme domácí přípravu v návaznosti na povinné výstupy, a také organizovanou výuku TV. Využíváme externí tělocvičny na Praze 11
  i venkovní sportoviště.

 • Ve 3. a 5. ročníku děti procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování.

 • Od 4. ročníku děti podporujeme v účasti na cambridgeských zkouškách.

 • V 5. ročníku mají děti prostor pro individuální přípravu na přijímací zkoušky na gymnázium.

2. stupeň školy

 • Stavíme na základech budovaných na 1. stupni.

 • Výuku na 2. stupni koncipujeme jako nedělitelný celek, v jeho průběhu proto nedoporučujeme přestupy na víceletá gymnázia.

 • Děti přebírají větší odpovědnost za své učení.

 • Kolem jasné organizační struktury se mohou svobodně a individuálně rozvíjet v oblastech svého zájmu.

 • Vedeme je k realizaci projektů s přesahem za hranice školy a k aktivnímu zapojení do rozvoje místní komunity​.

 • V 8. a 9. třídě nabízíme dostatek času na uvědomění si směru dalšího rozvoje.

 • V 9. třídě pak prostor pro přípravu na specifika přijímacích zkoušek.

 • V 7. ročníku děti procházejí externím ověřováním znalostí v národním testování.

bottom of page