top of page

Škola zpětné vazby

Ve školním roce 2022/23 u nás proběhla pravidelná návštěva České školní inspekce. Závěry jejího šetření
i celou inspekční zprávu nabízíme právě na této stránce.

Vitae_MEDIA_48.jpg

Co hodnotí Česká školní inspekce?

Podívejte se, co hodnotila Česká školní inspekce a jaké byly závěry z jejího šetření. Pro úplnost si můžete pročíst i celou zprávu z hodnocení České školní inspekce.

Školní vzdělávací program

Na co klade důraz školní vzdělávací program? Jakým směrem se škola profiluje? Co je pro ni ve vzdělávání žáků důležité? 

Průběh vzdělávání

Jaká je školní klima, ve kterém probíhá učení? Jak jednají učitelé a jaké jsou činnosti žáků ve výuce? Zpráva se vyjadřuje také k tandemové výuce
a k rozvoji klíčových kompetencí žáků.

Podmínky vzdělávání

Vytváří škola organizační předpoklady pro kvalitní výuku? Jaká je práce ředitelky školy, podpora učitelů a jaká je kvalita zázemí školy? 

Výsledky vzdělávání

Jakým způsobem škola ověřuje dosaženou úroveň vzdělání? Jaký je systém podpory a rozvoje dětí se zvláštními potřebami či celých třídních kolektivů?

Hodnocení školního vzdělávácího programu Školy Vitae
 • Školní vzdělávací program (ŠVP) se zaměřuje na inovativní metody a formy výuky, všeobecný rozvoj osobnosti žáků s ohledem na jejich vzdělávací předpoklady i specifické potřeby.

 • Škola klade důraz na vytváření pozitivního klimatu založeného na vzájemné úctě, respektu a důvěře.

 • Specifikem vzdělávání je realizace některých unikátních předmětů,
  např. předmětů jako jsou Projekty nebo SOWa.

 • Škola sdílí pět klíčových hodnot (smysluplnost, poctivost, otevřenost, partnerství,  pozitivita) a sedm pilířů (např. otevřené společenství školy nebo progresivní přístupy  k učení a inovace), jež se promítají do filozofie vedení instituce i do komunikace se všemi aktéry vzdělávání.  

Hodnocení podmínek vzdělávání
 • Vytvoření středního managementu školy i dalších vnitřních uskupení (třídní týmy, organizační a koncepční minitýmy) umožňují ředitelce školy se cíleně věnovat kvalitě učícího procesu.

 • Sami pedagogové se přímo podílí na vytváření pedagogické koncepce školya tím dochází k neustálému zvyšování její kvality.​

 • Investice školy i motivace vyučujících do dalšího vzdělávání se pozitivně promítá do výuky. Každoroční plán pedagogického rozvoje, který si každý pedagog zpracovává, jej systematicky posouvá v jeho didaktických dovednostech

 • Pořádáním akcí neformálního charakteru (jarmarky, vánoční slavnost apod.),
  i
  tematických setkání rodičů, se daří vytvářet podmínky pro zapojení zákonných zástupců.

Hodnocení průběhu vzdělávání
 • Společným znakem vzdělávání je příznivá pracovní atmosféra.

 • Efektivitu vzdělávání podporuje i tandemová výuka, která  příznivě ovlivňuje učební klima ve třídě a účinně vede k naplňování potřeb každého žáka.

 • Žáci dodržují nastavená pravidla komunikace i chování.

 • Předkládané metody práce ve výuce podporovaly dosažení vzdělávacího cíle. Učitelé i žáci cíleně a systematicky pracovali s plánem dne i cílem hodiny.

 • Vyučující poskytovali žákům dostatek času pro řešení úloh,  formulaci odpovědí i reflexi procesů, dávali jim zpětnou vazbu využitelnou pro další učení.

 • Vyučovací hodiny cíleně rozvíjely postoje žáků, podněcovaly žáky k rozvoji kritického myšlení, učitelé vytvářeli takové podmínky, aby byli aktivní především žáci.

 • Vzdělávací strategie rozvíjely zejména vědomosti, dovednosti, postoje
  a kompetence žáků, ty jsou soustavně prohlubovány především
  v
  předmětech Projekty a SOWa.

 • Základem vzdělávání ve školní družině je smysluplné využití volného času
  a podpora příznivého klimatu.

Hodnocení výsledků vzdělávání
 • Pedagogové při hodnocení využívají kombinaci sumativního a formativního slovního hodnocení, které systematicky pracuje se vzdělávacími záměry a je cíleně zaměřené na podporu motivace k učení.

 • Při přechodu na druhý stupeň nedochází k výraznému zhoršení výsledku vzdělávání.

 • V externím komerčním testování se škola řadí mezi nadprůměrně  hodnocené školy i v porovnání s víceletými gymnázii.

 • Vysokou úroveň osvojených jazykových dovedností prokazují i žáci, kteří se každý rok účastní anglických jazykových zkoušek.

 • Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků, podporuje zejména diferencovaný přístup učitelů v některých předmětech (gradované úlohy, poskytování dalších rozvojových úkolů), v rámci učebních osnov školního vzdělávacího programu mají žáci možnost volby z různých workshopů
  a projektů
  .

 • Ve škole vedle třídních učitelů pečuje o třídní klima řada specialistů: výchovná poradkyně, kariérní poradkyně, externí speciální pedagožka pro nápravy
  a školní koordinátorka prevence. Zvláštní pozornost je věnována i možnostem dětí ovlivňovat chod třídy a celé školy.

hodnocení švp
podmínky vzdělávání
průběh vzdělávání
výsledky vzdělávání

O škole pro zájemce

Rádi byste dozvěděli více o koncepci školy, ale vaše děti do Školy Vitae ještě nechodí? Přijďte na prezentaci koncepce, nahlédněte do výuky nebo se přijďte s vašimi budoucími prvňáčky podívat do školy v rámci návštěvního dne. Více o akcích školy naleznete níže a také v Aktualitách.

Ve škole se cítím bezpečně a respektuji druhé i sebe sama.

Bezpečné a respektující prostředí

bottom of page