top of page

Vážení rodiče, 


spolu s Vámi chceme být dětem inspirací
na vzdělávací cestě k budoucí profesi.

 

Rádi bychom Vám tak nabídli možnost individuálních konzultací. Máte doma odlišné názory na to, kam po škole? Potřebujete pomoci s volbou střední školy

a budoucí profese? Pojďme se spolu poradit. Můžete přijít společně, nebo může Vaše dítě dorazit samo. 


Přijměte pozvání a neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem.

Mgr. Linda Honskusová, Ph.D.

koordinátorka kariérového vzdělávání
a  poradenství

Škola poradenství

Naše škola postupně rozvíjí v rámci Školního poradenského pracoviště služby kariérového vzdělávání a poradenství, tedy pomoc a podporu žákům a jejich rodičům při rozhodování
o další vzdělávací cestě, budoucí profesi a přípravě na ni.

Kontakt:

Mgr. Linda Honskusová, Ph.D.,

koordinátorka kariérového vzdělávání a poradenství

linda.honskusova@skolavitae.cz

  

SkolaVitae--12.jpg
WEB_179_edited_edited.png

V čem pomáhá kariérové vzdělávání a poradenství?

 • Najít, co nám jde snadno, dobře a co nás baví (tj. identifikovat naši oblast zájmu).

 • Pojmenovat naše silné stránky.

 • Umět reflektovat, kde máme prostor pro rozvoj a jak pracovat s chybou.

 • Uvědomit si, v čem je naše jedinečnost.

 • Pochopit, jaké jsou naše motivace a hodnoty.

 • Získat potřebné informace z trhu práce.

 • Získat zkušenosti z praxe.

Kariérové vzdělávání a poradenství ve vizi naší školy:​

 • Žáci a žačky jsou vybaveni dovednostmi pro 21. století.

 • Do kariérového vzdělávání a poradenství jsou aktivně zapojeni všichni pracovníci školy.

 • Máme jasnou koncepci a nabídku kariérních služeb ve škole.

 • Pozice koordinátora kariérového vzdělávání a poradenství je součástí týmu ŠPP.

 • Aktivně spolupracujeme se zaměstnavateli.

 • Aktivně spolupracujeme s rodiči.

Naší vizí je žák/žačka, který/á:

 • Udělá vlastní vědomé rozhodnutí o budoucím profesním směřování: sebeuvědomění zahrnuje sebepoznání a sebepřijetí - vím, co chci a proč to chci, vím, kdo jsem, v čem jsem dobrý/dobrá, co mě baví a naplňuje.

 • Je zodpovědný/á za své rozhodnutí.

 • Ví, co pro svůj cíl musí udělat, je v tom aktivní.

 • Ví, kde hledat potřebné informace.

 • Ví, kde si může nechat poradit.

Věříme, že každý má svůj osobní potenciál, který je možné rozvíjet. Každý může zažívat úspěch.

Zdroj: Eva Růtová, Rozvoj kariérového poradenství včetně prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, NPI, 2021

nabídka
školy
spolupráce
s rodiči
aktivity KV&P
na škole
další
online zdroje

DOTS: Čtyřstupňový model kariérového rozvoje

Sebepoznání

Je nezbytné, aby děti znaly a vnímaly samy sebe. Věděly, že jsou si v některých věcech s ostatními podobné, ale i odlišné. Je třeba, aby pochopily svou osobnost a to, jak může ovlivňovat jejich příležitosti. Kariérové vzdělávání tak pomáhá zkoumat současné i potenciální kvality, schopnosti, dovednosti, fyzické síly, stejně jako jejich omezení. Objevuje osobní potřeby, aspirace, spokojenost, zájmy a hodnoty. Také vede k pochopení toho, jak se mohou rodinné pohledy protínat a ovlivňovat
s vlastním sebeuvědoměním.

Možnosti

Aby děti získaly zkušenosti a porozuměly světu práce, je potřeba se věnovat jejich potenciální škále příležitostí – vědět, jaké požadavky budou muset splnit,  jakou budou mít zodpovědnost, jak budou spokojené a jakých financí pravděpodobně dosáhnou.

Rozhodování a plánování

Kariérové vzdělávání pomáhá dětem, aby pochopily různé situace, při kterých děláme svá rozhodnutí – včetně rozhodnutí, která děláme pod tlakem či pod očekáváním ostatních. Osvojují si metody rozhodování a rozvíjí dovednosti
v určování si priorit, třídění informací
a sebepoznání. Učí se vyhodnocovat riziko vs výsledek a také převzít odpovědnost za dopad a výsledek vlastního rozhodnutí.

Adaptace

Klíčovým momentem je i zvládnutí přechodu do dospívání a následně do dospělosti. Je podstatné, aby děti byly seznámeny s realitou rozdílů mezi školou a prací. Naučily se, jak uplatňovat
a propojovat učení (se) na pracovišti. Nesmíme zapomínat ani na budování jemných dovedností, které jim pomohou vstoupit a orientovat se ve světě práce, jako je komunikace, vyjednávání, práva a povinnosti.

DOTS model (Decision Learning, Opportunity Awareness, Transition Learning, Self Awareness) neboli model kariérového rozvoje (career development model) klade důraz na proces učení a vychází z něj naše vize a koncepce kariérového vzdělávání ve škole, jelikož je v souladu
s našimi hodnotami. Jeho autory jsou Tony Watts a Bill Law (1977).

nabídka školy
spolupráce s rodiči

Naše nabídka pro děti a rodiče

Spolupráce s rodiči

Vítáme spolupráci s rodiči a přáteli školy

Můžete nám nabídnout něco z tohoto, nebo cokoliv dalšího, co pomůže dětem
ve vědomém rozhodování o své profesní budoucnosti?

 • Exkurzi do Vaší firmy

 • Možnost, aby si děti vyzkoušely jeden den ve Vaší profesi

 • Prezentaci či besedu s dětmi o Vašem oboru, o Vaší práci, o Vaší kariérní cestě

Pro spolupráci Vás prosíme o vyplnění tohoto formuláře.

aktivity KP na škole

Zajímavé odkazy k volbě střední školy a budoucí profese:

 • Atlas školství / V Atlasu školství naleznete prezentaci každé vysoké školy, střední školy, základní školy, ale i jazykové školy a vyšší odborné školy v České republice.

 • Informační systém absolvent Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo video-ukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

 • Střední školy / Seznam všech veřejných, soukromých a církevních středních škol a vyšších odborných škol. Veletrhy vzdělávání, výstavy a burzy škol. Detailní databáze škol a oborů vzdělání.

 • Národní soustava povolání / Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

 • Cesta kariérou Můžete zde najít informace a tipy k mnoha životním a kariérovým situacím. Vyzkoušet můžete také hru Honza jde do světa - pomáhá orientovat se při zvažování studia v zahraničí.

 • Kariérní platfoma pro studenty / Institut kariéry a rozvoje, z. s. - projekty v oblasti kariérového poradenství a osobního rozvoje mladých lidí s cílem je inspirovat, podporovat a motivovat.

 • Inspirace pro netradiční povolání Forbes představuje možné práce budoucnosti.

 • Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ / Strategie 2030+ je klíčový dokument pro rozvoj vzdělávací soustavy České republiky v dekádě 2020 – 2030+. Cílem je modernizovat vzdělávací systém Česka v oblasti regionálního školství, zájmového a neformálního vzdělávání a celoživotního učení, připravit ho na nové výzvy a zároveň řešit problémy, které v českém školství přetrvávají.

další online zdroje
bottom of page