top of page
 • lindahonskusova

Komentované ukázky z aktivit kariérového vzdělávání

S tím, jak rostou naše děti, roste i škola a její možnosti, jak děti dále podporovat v jejich cestě životem. Někdo z Vás má již děti blížící se ukončení základního vzdělávání a i z prvňáčků budou za pár let osobnosti, které budou rozhodovat o své životní cestě.


Ve škole proto postupně budujeme kariérové vzdělávání, neboť nám přijde velmi důležité, aby se děti setkaly s tím, co svět práce a budoucího zaměstnání nabízí. Dnešní svět se totiž neustále mění. Podle odhadů dokonce 50 % pracovních pozic zanikne v příštím desetiletí a 65 % pracovních pozic, které následně vzniknou ještě dnes ani neznáme. Zvyk, že jedna profese nás bude provázet celý život se stává téměř přežitkem.


Součástí kariérového vzdělávání je i prevence předčasných odchodů ze škol a vzdělávání, jelikož právě špatná volba stupně vzdělání či oboru je jednou z hlavních příčin neúspěchu a nesouladu v profesním (a potažmo i osobním) životě. Naštěstí je ale o co se opřít - máme za sebou 100 let výzkumů v zahraničí a různá teoretická východiska (Parson, Holland, Super, Krumboltz, Amundson, Peavy aj.). Témata jako sebepoznání a práce na sobě samém jsou základem teorie kariérového vzdělávání a to je propojeno s rozmanitými obory: psychologie, sociologie, filozofie, pedagogika či andragogika. Můžeme se také inspirovat u mezinárodní sítě Euroguidance, u Národního poradenského fóra a vycházet ze vzdělávací politiky ČR 2030.


A protože kariérové poradenství by mělo vést žáka ke svépomoci a podporovat sebeřízení v oblasti kompetencí, přinášíme Vám pár vybraných ukázek z aktivit kariérového vzdělávání u nás na škole.


Kariérové vzdělávání na prvním stupni


Kariérové vzdělávání na prvním stupni pojímáme především jako představení světa řemesel a povolání a vyzkoušení si manuálních činností, které se k řemeslům vážou.


V první třídě si v červnu děti v rámci tématu rodina malují, čím by chtěly být, až vyrostou. Povídáme si o povoláních a o tom, co je k nim konkrétně třeba. Ve Žluté třídě se v rámci tématu vlastnosti látek podařilo navázat spolupráci s jedním z rodičů (jaderný fyzik), který k nám od té doby několikrát přišel do hodin ukazovat různé fyzikální pokusy - voda, plyn, elektřina atp. S dětmi si povídal o fyzice a jejím uplatnění v různých povoláních.

Ve třetí třídě nese jedna z epoch ITB název Řemesla. V rámci dne venku tak děti navštívily například chráněnou dílnu Jinan, kde zpracovávaly vlnu a vyráběly z ní různé předměty.

Řemesla a povolání jsou také tématem třeťácké expedice. Pravidelně jezdíme do Říčanské hájovny. Děti se na této expedici poprvé potkávají s přípravou pokrmů (samy si připravují snídaně i večeře). Též si na vlastní ruce vyzkouší některá ze starších řemesel (plstění, drátování), jedno odpoledne se věnují i práci se dřevem a samy si také upečou chleba v tradiční peci.

Rukodělná a řemeslná práce provází také Projekty, jak na prvním, tak i na druhém stupni. Děti pravidelně rozvíjí své psychomotorické dovednosti ve školní dílně.


Kariérové vzdělávání na druhém stupni


Kariérové vzdělávání na druhém stupni je více zaměřené na individualitu každého dítěte - směřujeme na to, čím chtějí být přímo ony. Děti se seznamují se vstupem na trh práce, zkouší si napsat životopis, motivační dopis, navštěvují střední školy, mohou diskutovat na besedách se zajímavými povoláními a projdou několika exkurzemi na různých pracovištích.


Jaké hodnoty jsou pro mě v budoucím povolání důležité?


Jedním z hybatelů našich rozhodnutí jsou životní hodnoty. Hodnoty získáváme primárně v rodině a na základě jejich žebříčku se rozhodujeme. Jednou z lekcí je proto hodina v osmém ročníku zaměřená i na pracovní hodnoty. S žáky si vysvětlujeme, že v průběhu života se naše hodnoty mohou měnit v závislosti na zázemí, zkušenostech a věku, vlivem nemoci, narozením dětí atd.


Jako pomůcku používáme karty pracovních hodnot. Pomáhají ujasnit vlastní očekávání a žáci si tak sestaví žebříček pracovních hodnot, které by pak mohly vést k zamyšlení, v jakých povoláních mi daná věc bude umožněna, což ve výsledku vede ke zvýšení spokojenosti v budoucím pracovním životě.


Ukázka některých pracovních hodnot podle společnosti REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú..

Jaké hodnoty jsou důležité pro vás?


Povolání budoucnosti a trh práce


Jaká nové povolání si myslíte, že budou vznikat? Co to podle vás nejvíce ovlivní? A víte, co za práci by mohl dělat renovátor divočiny, upcyklátor, nostalgik, pracovník aquaponické farmy nebo odborník na jednoduchost? Takto začínáme evokační lekci pro druhý stupeň, která má za cíl představit dětem minulá a především možná budoucí povolání. V rámci kariérového vzdělávání je totiž třeba děti připravit i na neustále se měnící trh práce, průmysl 4.0, robotizaci a nárůst využívání technologií. Je třeba dávat trh práce dohromady také s demografickými údaji a třeba i migrací.


Jak napsat motivační dopis


Každý z nás se může někdy dostat do situace, kdy bude prezentovat svoje silné stránky a zkušenosti, třeba právě na pracovním pohovoru. Nedílnou součástí tohoto procesu je i tvorba životopisu a motivačního dopisu. Je třeba dbát na to, aby životopis odpovídal aktuálním trendům, neobsahoval nadbytečné informace a aby náš zájem odpovídal naší kvalifikaci, resp. požadavkům potenciálního zaměstnavatele.


Vážení ze školy Vitae,

Váš inzerát mě zaujal na první pohled, (...) Učení je podle mě jako zdolávání vysokých hor. Na začátku stojím dole na pusté mýtině. Pak začnu výstup. Namáhavý, těžký. Když vzhlédnu vzhůru, je mi mdlo. Jdu však dál. Nohy mi škobrtají, ale já pokračuji. Balancuji na strmých římsách, škrábu se po kolmých stěnách. Ale čím výše jdu, tím lépe se cítím. Lezu výše a výše. A čím výše jsem, tím se život jeví pestřejší a hezčí. A kdykoli se otočím, vidím krajinu. Hluboké lesy, travnaté svahy a barevné louky. Čím výše lezu, tím více vidím. A to je mou odměnou. (...) Musím říct, že mě učení neposunulo jen v pracovním, ale i v osobním životě. Myslím, že je dobrou zkouškou trpělivosti a vytrvalosti, ale i vnímavosti, laskavosti a osobního charakteru. Protože jsem velmi společensky založený, vyhovuje mi práce v kolektivu a týmové skupině. (...)

Ze všech výše uvedených důvodů je pro mě tedy Váš inzerát velice lákavý a rád bych se podílel na vývoji mně tak velice sympatické školy.

S přáním všeho nejlepšího,

J.


I takový motivační dopis může vzejít z ruky žáka osmého ročníku v rámci Českého jazyka, který se připravuje na budoucí profesní život a pomalu si tvoří své profesní portfolio absolventa. Portfolio, které absolventy provází při vstupu na pracovní trh pak ulehčuje zahájení profesního života. Mělo by být tvořeno následujícími dokumenty: strukturovaný životopis, motivační dopis, vysvědčení, osvědčení, čestná uznání, diplomy, přehled vykonané praxe a mnoho dalšího.


Tvorbě životopisu a motivačního dopisu by měla především předcházet fáze Sebepoznání – zmapování vlastních silných stránek, kompetencí a sebereflexe. I na těchto pilířích stavíme vzdělávací koncepci, a proto prostupuje celým duchem školy: využíváme sebereflexe v SOWě, kde hovoříme o tom, co nám jde bez úsilí a čemu naopak musíme věnovat více práce. Vybíráme, co nás baví (workshop, samostatný cíl). Dále nesmíme opomenout triády, ale i slovní hodnocení a sebehodnocení dětí.


V osmém ročníku v rámci Českého jazyka kromě životopisu zkoušíme psát i motivační dopis. Zde Vám přinášíme jednu ukázku, kdy měly děti za úkol vybrat si konkrétní společnost, kam by chtěly dopis zaslat:

Školní parlament


Sebeprezentaci si děti mohou vyzkoušet i v rámci kandidatury na předsedu třídy ve školním parlamentu a v něm následně uplatňovat své komunikační schopnosti a dovednosti. Jelikož školní parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i pedagogům, je prostředkem pro přenos informací a rozvíjení spolupráci mezi všemi třídami. Je také skvělou přípravou pro fungování v budoucí profesi, např. i v korporátní sféře. Zároveň děti připravuje ve škole na reálný občanský život, čímž notně posiluje i demokracii. Děti se učí přijímat odpovědnost za svou práci, rozdělovat si role ve skupině, udělovat a získávat zpětnou vazbu a především se v dětech posiluje postoj, že proměňovat věci kolem sebe má smysl a že to může zvládnout každý z nás.


Příprava pokrmů na druhém stupni


Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje tak vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění dětí v dalším životě a ve společnosti. Rámcový vzdělávací program ZŠ má na výběr několik bloků (práce s technickými materiály, design a konstruování, pěstitelské práce, chovatelství, provoz a údržba domácnosti, příprava pokrmů, práce s laboratorní technikou, využití digitálních technologií), z nichž jeden si škola musí zvolit. Naše škola vybrala blok přípravy pokrmů, je tak zapracován v našem ŠVP a prolíná se celým vzděláváním (vzpomeňme např. na řemeslnou expedici ve třetí třídě). Dále se také děti podílí na přípravě pohoštění pro různé školní akce (jarmarky, zahradní slavnosti)


Pokračujeme pak na druhém stupni - vaření a přípravu pokrmů si každá třída vyzkouší na jedné z expedic. A to v plně režii dětí. Cílem totiž není jen používání základního kuchyňského vybavení, ale také schopnost připravit jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy, dodržování zásad hygieny, schopnost naplánovat jídelníček a nákup tak, abychom neplýtvali. Také se učíme brát ohledy na různé stravovací návyky a potravinové alergie.


Žáci ze Zelené třídy vařící expedici již absolvovali. Jejich úkolem bylo nejen vlastní vaření, ale také příprava veškerých surovin a receptů. Děti se proto samy rozdělily do skupin a každá skupina měla za úkol připravit jídelníček na celý den, včetně seznamu surovin na nákup. Musely dodržet zadaná kritéria tak, aby strava byla komplexní, neobsahovala problematické alergeny a vystačila pro celou třídu: ZADÁNÍ.


Jakkoliv se zadání jeví jednoduše, jedná se o poměrně komplexní úkol, který spojuje dohromady mnoho potřebných dovedností - kooperaci a efektivní komunikaci, plánování, matematické dovednosti a kreativitu.

Děti ze Zelené třídy si s tím však poměrně dobře poradily. Některé naše rady přijímaly, jiné věci si však nenechaly rozmluvit. Až s vlastní realizací vaření a celodenní službou v kuchyni seznaly, že ručně smažit řízky nebo lívance pro cca 21 osob není žádná legrace! :) Všichni jsme si však pochutnali a především odnesli cenné zkušenosti.


Pizza zájmů


Pokud chcete, můžete si sami také vyzkoušet jednu z aktivit kariérového vzdělávání:

(zdroj: EKS, z. s.)


I. Zkuste si vybavit, co rádi děláte. Vytvořte si seznam osmi oblíbených aktivit a název každé z nich zapište do tenkého prstence (kůrka pizzy)

 • Co vás baví? Chodíte rádi do pěveckého sboru, stavíte modely železnic, jezdíte na výlety, sbíráte známky?

II. Ke každému trojúhelníčku do vnitřní části (těsto pizzy) napište podrobnější informace k příslušné činnosti.

 • Vykonáváte oblíbenou aktivitu v práci, nebo ve volném čase?

 • Je aktivita předem naplánovaná, nebo k ní dochází spontánně?

 • Provozujete aktivitu sami, nebo s dalšími lidmi?

 • Je aktivita dynamická (v pohybu) nebo zklidňující (na místě)?

 • Je podstatou aktivity překračování komfortní zóny (výzva) nebo pohoda a bezpečí?

 • Máte pocit, že vám tato aktivita energii spíše dává nebo bere?

III. Do vnější části kruhu (ubrousek okolo pizzy) napište:

 • Co musíte umět, abyste mohli svou oblíbenou aktivitu dělat?

 • Jakou dovednost, vlastnost nebo talent musíte mít, aby se vám tato činnost dařila?

 • Proč je pro vás tato aktivita důležitá?


IV. Reflexe

 • Jaké aktivity spíše preferujete? Jak byste je popsali? (např. plánované, náhodné, týmové, fyzicky náročné, náročné na přemýšlení).

 • Používáte nějaké schopnosti, znalosti, vlastnosti apod. častěji v různých aktivitách? Které to jsou?

 • V jakých profesích by se daly tyto schopnosti, znalosti a dovednosti uplatnit?

 • Co vás na vybraných činnostech nejvíce baví?

 • Pokud vaše oblíbené činnosti sdílíte s druhými lidmi, jací lidé to jsou? Mají něco společného?

 

Kariérové vzdělávání by mělo dětem ukázat, jaký svět práce na ně jednou může čekat. Nejde ani tak o to, aby už ony samy věděly, čím chtějí být (to se mění i v průběhu dospělosti), ale aby se dokázaly zamýšlet nad svým místem ve světě - otevírat téma hodnot a příležitostí, boření stereotypů. Doufáme, že se nám toto bude stále dařit a že i Vám jsme přinesli něco pozitivního k zamyšlení.

 

Autorka příspěvku:


Mgr. Linda Honskusová

koordinátorka kariérového vzdělávání a poradenství

"Naše škola je pro mě místo, kde můžeme žít svobodně a v respektujícím prostředí. Všichni se učíme celý život a děti jsou pravdivými zrcadly nás samých. Učíme se od sebe navzájem jak přemýšlet, komunikovat a jakou cestou dojít k naplněnému životu v rovnováze."


Comentários


bottom of page