top of page
Garden Shed

Rekonstrukce školní zahrady

Chceme zahradě vdechnout nový život. Budujeme příjemné místo, kde nás bude bavit se učit, zahradničit, hrát si a společné se potkávat. Naší vizí je smysluplný prostor z hlediska využití a současně zelená oáza uprostřed města s ekologickým přesahem. Mnohé jsme již dokázali. Do realizace projektu se zapojujeme všichni. Odbornými garanty jsou zahradní a krajinářští architekti Ivana a Adam Barošovi. Pokud se rozhodnete připojit, srdečně Vás vítáme a za Vaši podporu děkujeme.

Školní zahrada je nepostradatelnou součástí života školy, dětem slouží nejen v době družiny, ale i během vyučování. Její současný stav však neodpovídá potřebám dětí ani učitelů. V letních měsících dochází k přehřívání více než poloviny prostoru zahrady, a tím ke ztížení jejího užívání. Jako jedni z rodičů školy jsme se rozhodli rekonstrukci zahrady podpořit mnohaletými odbornými zkušenostmi zahradních a krajinářských architektů. Chceme se podílet na vytvoření inspirativního prostředí pro děti ve škole, která nám dává velký smysl.

Ivana a Adam Barošovi, zahradní a krajinářští architekti

o projektu
Škola Vitae, inovativní škola
Kde jsme začínali

V létě 2016 jsme převzali déle nepoužívanou budovu s přilehlou zahradou, o kterou se předchozí uživatel pozemku nestaral. V těsné blízkosti budovy stály vrby v nebezpečném stavu, kolem budovy se tyčily přerostlé túje a další keře, které zastiňovaly vnitřní prostory školy. Ve spolupráci se správcem objektu a za vydatné pomoci angažovaných rodičů jsme před spuštěním provozu školy provedli základní údržbové práce. 

Škola Vitae, inovativní škola
Kam směřujeme

Usilujeme o vytvoření přírodní zahrady poskytující zázemí pro výuku, družinu a organizaci akcí školní komunity. V zahradě bychom uvítali vodní prvek, místa k posezení, ohniště, altán, venkovní učebnu a pódium. Mezi aktivními zónami by neměla chybět univerzální zpevněná plocha pro sportovní aktivity, různá zákoutí pro hru, prostor pro pěstování rostlin, kompost a úkryty pro drobné živočichy. 

Rekonstrukce zahrady je dlouhodobý a strategicky důležitý projekt školy. Do jeho realizace se zapojují učitelé, děti i rodiče.

Škola Vitae, inovativní škola
Zapojení školy

Hlavní rolí školy je koordinace celého projektu, garance jeho efektivního a odborného provedení, průběžné zajišťování externího financování, koordinace využití cenově výhodných nabídek a celkové propojování se všemi, kteří nabízejí pomoc. Vznik nové zahrady částečně řešíme svépomocí. Na realizaci dílčích etap využíváme dostupnou grantovou podporu.

Škola Vitae, inovativní škola
Zapojení dětí

Zahrada má sloužit především dětem, a proto nás zajímá, jak by měla podle nich vypadat. Děti se zapojily do tvorby architektonického návrhu nové zahrady formou sdílení podnětů, návrhů a přání. Kromě toho se pravidelně spolupodílejí na péči o zahradu a realizovaly řadu projektů na její podporu, např. Zahradní kompost, Živá školní zahrada a Vrbová týpí.

Škola Vitae, inovativní škola
Zapojení rodičů

Před spuštěním provozu školy v nových prostorách jsme se neobešli bez pomoci angažovaných rodičů. Pomohli nám dostat zahradu do provozuschopného stavu. Od té doby se na péči o zahradu pravidelně podílejí formou dobrovolných brigád. Díky rodičů nám na zahradě rostou vrbová týpí. Z darů rodičů jsme na zahradu pořídili také oblíbený pingpongový stůl.

participace
Škola Vitae, Petr Jonáš

Při založení školy jsme si kladli smělý cíl –poskytovat vzdělávání nové kvality, s týmem inspirativních osobností a podporou odborníků. Realizaci této vize věnujeme veškeré příjmy ze školného. Při rekonstrukci zahrady hledáme cesty financování z vnějších zdrojů. Využitím grantové podpory, spoluprací s angažovanými rodiči a dalšími nadšenci oživujeme roky neudržovanou zahradu, aby dětem, učitelům i rodičům poskytovala to, co má.

JUDr. Petr Jonáš, zřizovatel školy

Mnohé jsme již dokázali a mnohé nás teprve čeká. Děkujeme všem, kteří rekonstrukci školní zahrady podporují!

již jsme dokázali – intro
již jsme dokázali – v datech
2020 / Mobilní pěstební nádoby

Na podzim jsme v rámci realizace 1. etapy projektu budování přírodní zahrady školy formou brigády rodičů a dětí na zahradě rozmístili dvanáct mobilních pěstebních nádob, které společně s dětmi osázíme.

2019 / Odstranění betonu

V srpnu jsme odstranili betonové konstrukce pískovišť, vybetonovali kruhového mlhoviště do roviny, odstranili nefunkční poklopy, ostré hrany a zbytky betonových konstrukcí. 

2018 / Participace dětí

Na sklonku podzimu jsme realizovali první vlnu participace žáků školy na architektonickém návrhu nové školní zahrady. Sbírali jsme jejich podněty, nápady a přání.

2017 / Likdvidace smrku

Na podzim vyvrátil na zahradě mimořádně silný vítr další smrk. I tentokrát se událost naštěstí obešla bez zraněných osob.

2016 / Kácení nemocných stromů

V zimních měsících jsme museli přistoupit k dalšímu kácení nemocných stromů, které představovaly riziko pro návštěvníky zahrady.

2016 / Převzetí budovy a zahrady

V červenci jsme na základě výběrového řízení převzali do pronájmu budovu s přilehlou zahradou, o kterou více než 15 let nikdo nepečoval. Náš příspěvek k rozvoji MČ Prahy 11.

2019 / Adventní jarmark

V prosinci jsme na zahradě školy uskutečnili tradiční a oblíbený Adventní jarmark. Část jeho výtěžku ve výši 21 000 Kč podpoří rekonstrukci školní zahrady.

2019 / Participace dětí

Na jaře jsme formou sběru podnětů, nápadů a přání realizovali druhou vlnu participace žáků školy na architektonickém návrhu nové školní zahrady. 

2018 / Odborná garance

Na podzim jsme s nadšením přijali velkorysou nabídku manželů Barošových, zahradních a krajinářských architektů, odborně zastřešit rekonstrukci školní zahrady. 

2017 / Živá školní zahrada

V létě získal 3. místo a 10 000 Kč projekt Živá školní zahrada v soutěži MČ Prahy 11. Jeho cílem bylo přetvořit zahradu v přátelské prostředí pro ptactvo, hmyz, motýly a drobné živočichy.

2016 / Zahradní kompost

Na podzim vybudovali v rámci výuky v projektech a společného třídního projektu děti z 1. třídy kompost, který na zahradě dosud úspěšně plní svou funkci.

2019 / Projekt Přírodní zahrada

Díky podpoře hl. m. Prahy jsme spustili realizaci 1. etapy projektu budování přírodní zahrady školy. V průběhu podzimu vznikl návrh altánu/zahradní učebny.

2018 / Adventní jarmark

V prosinci jsme na zahradě školy uskutečnili tradiční Adventní jarmark, jehož výtěžek ve výši 25 731 Kč jsme se rozhodli věnovat na rekonstrukci školní zahrady. 

2018 / Týpí a pingpong

Na jaro na zahradě vyrostla dvě vrbová týpí vytvořená díky spolupráci rodičů, a také v rámci projektu dětí. Z darů rodičů jsme na zahradu pořídili dětmi oblíbený pingpongový stůl.

2017 / Záhon a odstranění smrku

Jaro jsme přivítali navezením kompostované zeminy a vytvořením školního záhonu využívaného i v rámci výuky. V této době také mimořádně silný vítr na zahradě vyvrátil vzrostlý smrk.

2016 / Kácení stromů a dřevin

Před spuštěním provozu školy v nových prostorách jsme na sklonku léta na zahradě provedli základní údržbové práce. Pokáceli jsme také nebezpečné stromy a přerostlé dřeviny.   

Chcete vědět více? Máte nápady, jak rekonstrukci zahrady podpořit? Chcete do toho jít s námi? Napište nám! Těšíme se na společné zvelebování zahrady.

Nefinanční forma podpory

Vzhledem k limitovanému rozpočtu řešíme realizaci rekonstrukce zahrady částečně svépomocí. Zapojujeme vlastní síly, využíváme nabídek a pomoci angažovaných rodičů a dalších příznivců školy. U stavebního materiálu plánujeme maximálně využít zbytky ze stavebních firem či sběrných dvorů.

Finanční forma podpory

Pokud se rozhodnete projekt rekonstrukce zahrady podpořit finančním darem, rádi Vám vystavíme darovací smlouvu pro účely odpočtu daru od základu daně. Děkujeme!

Bankovní spojení: 

Komerční banka, Praha 4 Chodov

č. ú.: 107-7316360207/0100

chci podpořit projekt
bottom of page