top of page
  • Obrázek autoradominikabalatkova

Komentované ukázky tvorby dětí z 2. stupně

Jsme inovativní základní škola. Nabízíme smysluplné vzdělávání a celistvý rozvoj dětem i učitelům. Školu tvoříme jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci.


Ke změnám přistupujeme pozitivně. Všem zájemcům, kteří z důvodů protiepidemických opatření nemohou nahlédnout do výuky, nabízíme možnost prostřednictvím ukázek tvorby dětí poznat blíže některá specifika naší školy. V tomto článku vám představíme několik výstupů dětí z 2. stupně.

Ukázky tvorby napříč ročníky 1. stupně si můžete prohlédnout zde.


 

Výuka v projektech

Velká míra svobody se potkává s odpovědností za výsledek a vlastní učení. V projektech se děti zaměřují na aktivní řešení problémů, které je obklopují.

Na druhém stupni se, stejně jako na tom prvním, děti pravidelně věnují vlastním projektům. Klíčové momenty učení v projektech zůstávají stejné. Děti se však, krom vlastních projektů, věnují i projektům na zadaná témata. Ty rozvíjí především učivo předmětu ITB. Každý žák a žákyně si tak mimo projekty z okruhu vlastního zájmu, vybírá i projekt jiného zaměření (přírodovědný, humanitní, rukodělný, cizojazyčný). Cílem je, aby si děti vyzkoušely práci s tématy i z jiného spektra, než ke kterému tíhnou.


Při práci na projektech si děti na druhém stupni zvědomují další techniky projektového řízení, rozvíjí své prezentační dovednosti a prohlubují znalosti z oblasti ICT. Velká míra svobody ve výběru tématu a formy výstupu se potkává s odpovědností za výsledek a vlastní učení. Učitelé v roli mentorů a koučů vedou děti k samostatnému a aktivnímu řešení problémů.


Prohlédněte si ukázky projektů a jejich výstupů z šesté a sedmé třídy:Projekt "Proč se ženy dožívají vyššího věku než muži?"


K tomuto projektu vedla zvídavost ohledně teze, kterou jednou Ema s Leou slyšely. Ženy se dožívají vyššího věku než muži, dozvěděly se dívky. Ale jak je to možné? A je to vůbec pravda? Napadlo je se ptát. A tak vznikl projekt, jenž odhalil nejenom odpověď na otázku, ale také přinesl dívkám velké bádání v oblasti genderových teorií. Jaké rozdíly mezi muži a ženami jsou vrozené? Jaké jsou jen zkonstruované společností a přináší tak do života mužů a žen mnoho stereotypů, které je mnohdy velmi těžké nahlédnout? I takové otázky se v průběhu projektu vynořovaly. Dívky se nakonec velmi zdatně popasovaly s mnoha různými zdroji a o genderové teorii a sociálních stereotypech si nechaly vyprávět od jedné z paní učitelek. Dozvěděly se tak mnoho nových informací, které se, prostřednictvím webové stránky, rozhodly předat nejen spolužákům, ale i všem návštěvníkům jejich webu. I vy se na něj můžete podívat, stačí kliknout na obrázek níže.
Projekt "Animace Velkého třesku"


Jedna z epoch předmětu ITB se věnuje vzniku planety Země. Tématem je v ní i Velký třesk, který je pro mnoho z nás nepředstavitelnou událostí. Toník se rozhodl, že Velký třesk zkusí zfilmovat. Chtěl vědět, jak asi celá událost mohla vypadat, ale hlavně si chtěl o tématu zjistit více. Ponořil se tak do zkoumání chemických prvků mnohem dříve než jeho spolužáci, a při samotné tvorbě animace využil znalosti, které měl z předchozích výstupů. Animaci se totiž učil už v rámci přípravy třídního divadla v páté třídě. Nyní ji posunul na další úroveň. Obrázky už nemaloval ručně, ale naučil se s programem 3D malování. Celý projekt trval téměř čtyři měsíce, Toník k tvorbě totiž potřeboval namalovat přes stovku obrázků. Celou animaci pak koncipoval jako výukové video - doplnil ji o slovní komentář - a nyní je tak přístupná všem, kdo se chtějí o Velkém třesku dozvědět více. 

Integrovaná tematická výuka (ITB)

Integrujeme naukové předměty do větších celků, tzv. epoch. Dáváme tak větší prostor pro ponoření se do tématu a podporujeme vnímání učiva v širších souvislostech.

Předmět ITB realizujeme ve čtyřech cyklických epochách (Země, Fauna a flóra, Člověk a Kultura). Tyto epochy každý rok nahlíží na témata z jiného úhlu pohledu a prohlubují předchozí učivo. Učivem a výstupy v jednotlivých epochách postupně naplňujeme Rámcový vzdělávací program (RVP).


V rámci výuky dáváme dětem možnost si věci vyzkoušet, osahat, podporujeme mezipředmětové vztahy a využívání znalostí a dovedností při praktických činnostech.


Například v rámci zkoumání těles ve Vesmíru tak děti dostaly za úkol postavit vlastní meziplanetární stezku. Ve skupinách měly vymodelovat některé z planet a postavit je do správné vzdálenosti od Slunce. Využily k tomu lokalitu blízkého Milíčovského lesa. Zapojit musely i velká čísla a matematické operace, aby dokázaly jednotlivé modely planet postavit správně daleko od sebe a vymodelovat jejich poměrově správné velikosti. Celou stezku pak stavěly s využitím online map ve svých telefonech.


Cílem bylo nejenom pochopit, jak daleko jsou od sebe planety ve Vesmíru a jak různé jsou jejich velikosti v porovnání mezi sebou i se Sluncem, ale i využít to, co už znají z matematiky a v neposlední řadě spolupracovat. Jak ve své vlastní skupince, tak vně ní, neboť komunikace skupin byla klíčová pro správné umístění planet a Slunce v prostoru lesa. Zároveň si děti procvičily využívání online mapy.


Fotografie ze zmíněné tvorby planetární stezky. Na první fotce je znázorněna velikost Slunce.


K učení jednotlivých témat přistupujeme v souladu s učebními styly dětí. Vyučující si uvědomují, že každé dítě se učí jinak, a proto dávají možnost si výstupy z jednotlivých témat zpracovávat dle preferencí dítěte.Příkladem takto zadané práce může být téma koloběhu vody, jež paní učitelky nechaly, po krátkém úvodním společném vstupu, děti zpracovat dle zadaných kritérií, avšak s možností různorodého výstupu. Vznikly tak animace, výuková videa, povídky nebo třeba i 3D modely, dokonce i jedna píseň. Všechny výstupy splňují zadaná kritéria (úplný koloběh vody, zmínění zadaných pojmů), ale každý výstup je originální a jiný. Každý z nás se totiž učí jinak - někdo si potřebuje informace sepsat a pamatuje si příběh, jinému se učí nejlépe, když učivo někomu dalšímu může vysvětlit. Jiný si pamatuje obrazy a třeba si potřebuje věci osahat.


Na výstupy z dětí z tohoto tématu se můžete podívat níže:


Další koloběhy vody. Autoři a autorky zleva nahoře: Toník, Hanka, Maruška, Ilonka. 


Český jazyk

Český jazyk integrujeme do každodenní komunikace. Ve všech předmětech zvědomujeme pravidla pravopisu, ve všech předmětech pracujeme s čtením s porozuměním a s kritickým čtením textu. Zvláštní pozornost věnujeme psaní. Umět se písemně vyjádřit, je jedna z důležitých dovedností.

Na druhém stupni část výstupů z českého jazyka a literatury integrujeme do předmětu ITB, část učiva učíme odděleně v předmětu Český jazyk. Tam klademe důraz na pochopení pravopisných pravidel a strukturálních rovin jazyka.


Stejně jako se snažíme, aby děti dokázaly prezentovat své učení a výstupy své práce (prezentace jejich projektů, triády), vedeme děti k písemnému vyjádření svých vlastních myšlenek.


Děti se setkávají s různými slohovými a funkčními styly, podporujeme je v porozumění mediálním sdělením a různým komunikačním záměrům. Propojujeme tak jazyk s jeho funkcí, pozornost věnujeme i účasti žáků na internetové komunikaci.


V rámci školy mohou děti navštěvovat i kroužek tvůrčího psaní.


Pro mnoho dětí je psaní, vymýšlení příběhů a zkoumání světa médií velmi přitažlivé. I na naší škole tak vznikl časopis, jež se kvůli pandemické situaci stal dostupným i online. Přečíst si můžete nejen, co se nejstarším dětem na škole honí hlavou, ale i jejich texty primárně určené do některých výukových hodin. Stačí kliknout na Lamoviny níže.
 


Tvorba vlastního portfolia

Materiály, které děti při výuce zpracovaly, si samy shromažďují jako důkazy o učení. Postupně tak tvoří vlastní portfolio, které jim slouží jako důkaz o jejich učení.

Na druhém stupni se, stejně jako na tom prvním, věnujeme tvorbě vlastního portfolia. Každé dítě si jej vede samostatně, nejčastěji má podobu desek, do nichž se zakládají zápisy, pracovní listy, vytvořené plakáty a lapbooky, plány projektů a další. Toto portfolio dětem slouží jako důkaz o učení i jako podklad k prezentaci vlastního učení při tzv. triádách, tedy setkáních mezi dětmi, jejich učiteli a rodiči.


Papírové portfolio, autorkou je Anita.


Tato portfolia a materiály jsou rovněž součástí podkladů slovního hodnocení dítěte pedagogem.


Distanční výuka nám přinesla i nové nástroje pro tvorbu portfolia. Děti si tak vyzkoušely tvorbu portfolií online, k náhledu tak nabízíme dvě portfolia ze stejného ročníku k epoše Fauna a flóra - Denisy a Damiána. 

Autorka příspěvku:


Mgr. Dominika Balatková

třídní učitelka, koordinátorka ŠVP, výchovná poradkyně


"Naše škola je plná pochopení, respektu, svobody a odvahy. Právě těchto hodnot si vážím nejvíc a jsem ráda, že je prostřednictvím školy mohu předávat dále."

コメント


bottom of page