• dominikabalatkova8

Zářijovo-říjnová vesmírná epocha

Školní rok jsme zahájili již tradičním adaptačním pobytem, pro velký úspěch znovu v Krkonoších. Uvítal nás známý hotel i bazén, vrcholky hor i proměnlivé a vcelku chladné počasí. Součástí našeho pobytu bylo nejen osvěžení plaveckých dovedností, ale také nový ekologický kurz. Děti tak celý týden bádaly, jak chránit přírodu, a co ony mohou v běžném životě ku prospěchu přírody udělat. Velkým tématem bylo, jak přemýšlet o spotřebních věcech nejen v rámci toho, zda si je mohu nebo nemohu dovolit, ale také, zda je skutečně potřebuji. Nadměrná výroba textilu, elektroniky a podobných věcí z každodennosti totiž planetu nesmírně zatěžuje.Adaptační pobyt zahrnoval ale i různé další hry na posílení těla i duše a na stmelení kolektivu. Ten jsme tmelili nejen v rámci šesté třídy, ale také mezitřídně. Na pobyt s námi totiž vyrazili i páťáci a čtvrťáci. Jako nejsbližující se nakonec ukázala obyčejná jízda lanovkou. Tedy… ona až tak obyčejná nebyla. Vypadala totiž dost nebezpečně, a tak paní učitelky a pan učitel zaveleli, že na lanovku jedině jako jeden velký a dva malí. A to bylo rozdělování do těch správných trojic! Nakonec ale bylo o nejmenší čtvrťáčky báječně postaráno a všechny trojice si užily krásný výhled z několikametrové výšky.Výlet se prostě vyvedl se vším všudy, domů se děti vrátily s novými zážitky, desítkami kilometrů v nohách a stovkami uplavených temp.První týden ve škole jsme pak v adaptaci pokračovali. Tentokráte jsme se adaptovali na život v nově vybavené třídě, sdílená pravidla a nové paní učitelky a pána učitele. Pro tento rok má šestka nové zastoupení paních učitelek - novou tandemovou třídní učitelku, novou paní učitelku matematiky, novou paní učitelku na angličtinu a genderově poněkud nevyvážený zástup doplňuje nový pan učitel Artu, v tomto případě hlavně jeho výtvarné části.


Netrvalo dlouho a děti se také pustily do učení. V tomto měsíci je čekalo putování Vesmírem. Začali jsme zkoumáním filozofického a vědeckého myšlení - a zjistili, že k pochopení Vesmíru potřebujeme tak trochu od každého. Výborným nástrojem ke studiu nám byla knížka Sofiin svět, kterou můžeme jen a jen doporučit každému, kdo chce trochu vplout do myšlenkové řeky zvané filosofie. Čeština nám do našeho filosofického pojetí světa přinesla pojem mýtu. S ním už jsme v minulosti sice pracovali, bylo ale dobré si připomenout, co mají mýtická vyprávění společného a proč jsou pro společenství lidí tak důležitá. Mimo jiné se v nich totiž odráží přesně to filosofické myšlení, které předchází (nebo jde ruku v ruce?) s tím vědeckým. Perfektně nám toto ukázala také výstava v DOXu s poetickým názvem Ultrasupernatural. Jasně, zvát vás teď na výstavu asi není možné, ale až se svět zase vrátí k normálu a dá-li DOX a výstava ještě bude, zajděte na ni. Je to, podle dětí, jedna z nejlepších výstav, kterou zatím viděly (a podle paní učitelek také :)).Svět v celé jeho šíři jsme objevit ještě nedokázali, ale to, co v něm vše najdeme, nám přiblížilo skvělé video Scale of the Universe. Každý dostal možnost zamyslet se, co ho teď ve světě nejvíce zajímá. A nutno podotknout, že video odkrylo části světa, o nichž jsme doteď neměli tušení. Krásné bylo, že skryté části světa byly pro každého jiné. Někdo prostě netušil existenci atomů, někdo zase kulil oči na velikost Vesmíru.


A protože my budeme ze světa objevovat hlavně naši Zemi, rovnou jsme se vrhli na příběh jejího vzniku. Opět předáváme pozvánku - máme za to, že v Praze neexistuje povolanějších k tomuto tématu, než jsou lektoři pražského Planetária. I vy tam můžete zajít na nesmírně krásný dokument s výkladem Zrození Země. V naší škole pak na základě znalostí z Planetária vzniknul obrazový příběh Zrození Sluneční soustavy (vidět jej i jeho tvorbu můžete ve fotogalerii).V rámci anglického jazyka jsme se věnovali opakování z minulého roku a zaměřili jsme se na nepravidelná slovesa a minulý čas. Formou her, doplňovacích cvičení a interaktivních cvičení jsme si nepravidelná slovesa zopakovali a ti z nás, kteří v nich našli ještě mezery, si stanovili za svůj cíl do konce září slovesa bezchybně ovládat. Věnovali jsme se hodně konverzaci, abychom si znovu připomněli, že není důvod mít z mluvené angličtiny strach. Proto velká část hodin probíhala ve dvojicích či větších skupinách, aby si každý z nás komunikaci co nejvíce procvičil. Krátce jsme připomněli také vazbu “be going to”, kterou už jsme znali z minulých let a která nám všem šla výborně. V posledních týdnech se zabýváme mýty a bájemi, kdy se o něco více soustředíme na čtení a psaní. Naučili jsme se, co je pro mýty typické, co musí obsahovat, v čem jsou jejich specifika. Seznámili jsme se s několika mýty, které jsme neznali ani z češtiny a do konce října si vytvoříme vlastní mýtus s vlastní postavou, kterou znázorníme i graficky a napíšeme k ní krátký anglický popis.


Během září jsme se v matematice věnovali opakování různých prostředí z minulých ročníků. Pracovali jsme s dřívky, hady, geoboardy, krychličkami i součtovými trojúhelníky a mincemi. Další pozornost patřila zlomkům. Většina naší práce se zlomky byla zaměřena na vyjádření části celku, určování počtu dílků jednotlivých částí celku a jejich porovnávání. Na části jsme dělili provázek, tyč, kruh, ciferník hodin. Některé hodiny jsme měli venku, a tak jsme si místo čokolády venku nakreslili tabulku a do ní vkládali kamínky a vyjadřovali části celku, sčítali tyto část a vyjadřovali zlomkem. Seznámili jsme se s pojmem kmenový zlomek a tyto zlomky jsme sčítali popřípadě odčítali. Další kapitolou byla desetinná čísla. Zopakovali jsme si, jak se desetinná čísla zapisují a čtou. Prováděli jsme jednoduché matematické operace, jako je sčítání, odčítání, porovnávání. Pracovali jsme s číselnou osou, zaokrouhlovali jsme je. Zatím posledním prostředím, kterému jsme věnovali pozornost už v době online výuky bylo prostředí “Mince” – seznámili jsme se s pojmem mincové číslo a taky přepisovali mincové rovnice do rovnice číselné.


Artové hodiny se nesly v duchu gotiky a renesance. Hodně jsme poslouchali různé skladby z období středověku, ukazovali si stavby a obrazy, a postupně naše pozorování přecházelo do období renesance. Kromě toho nás Artem provázely různé hudební hry a kreslení. Probrali jsme také gotický a renesanční sloh, tvořili jsme na základě volných asociací a učili se portrétování.


V dalších hodinách ITB jsme si také za pomocí čokolády vyzkoušeli, jak funguje horninový cyklus Země. Aktivita to byla sladká :) Pomocí třepání lavic jsme si zahráli na seismograf a nakonec měli docela ucelené znalosti o tom, z čeho a jak je tvořena naše planeta.Zopakovali jsme také témata z prvního stupně: Sluneční soustava a pohyby Země a Měsíce a přidali pojmy jako jsou poledníky, datová hranice a časová pásma. Hlavu jsme si také lámali nad otázkou, jak zjistit, že je Země kulatá bez vypuštění rakety do Vesmíru. Inu, nápady byly hodně zajímavé :)


Abychom si vzdálenosti ve Vesmíru dokázali lépe představit, zkusili jsme si v Milíčovském lese postavit vlastní planetární stezku a vymodelovat několik planet i Slunce s převedením reálného měřítka do lidských rozměrů. Schválně, víte, kolik by mělo průměr Slunce, kdyby naše Země byla kuličkou o průměru 5,5 cm? Foto odpověď můžete najít na Facebooku školy ;)


Stavba planetární stezky a běhání z jedné planety na druhou nám odhalila další naše téma: dráhu, rychlost a čas. Chvíli jsme se tak věnovali vztahům mezi těmito fyzikálními veličinami a pomocí vzorečku počítali všemožné příklady.


Ve vesmírném rozvrhu jsme si našli čas i na téma, jež se po jeden celý týden neslo celou školou - lidská práva. Každý rok mu nějaký čas věnujeme a ani tento nebyl výjimkou. Děti dostaly možnost výběru témat, kterým se v rámci týdne chtějí věnovat. Vyhrála témata o rodině a o svobodných volbách. Rodina a právo na ni je téma, které v dětech nyní hodně rezonuje. Od toho, jak vypadají funkční rodinné vztahy, jsme se dostali až k právu na reprodukci a k tomu, jaké možnosti skýtá česká legislativa pro osvojení dětí dvojicemi, jednotlivci či LGBT páry. Dalším velkým tématem, které rezonovalo celou školou, byl školní parlament a volby do něj. V rámci týdne lidských práv jsme si tak popovídali i o tom, jak vypadají svobodné volby, co je to protekce, manipulace a kampaň. Děti pak ve svých prvních volbách zvolily dva zástupce třídy do školního parlamentu. Gratulujeme :o)Než jsme se opět ocitli na distanční výuce, stihli jsme ještě probrat téma fyzikální veličiny jménem Síla, totiž jaké 4 druhy sil známe, jak se síla značí i kdo ji vymyslel. Posledním osobním společným říjnovým tématem byla gravitace, u které jsme si pomocí pokusů vyzkoušeli, že tak úplně nezáleží na tom, jak je těleso těžké, když padá k zemi. Kámen i kulička papíru totiž padají stejně rychle. S touto znalostí nám trochu zamíchal odpor vzduchu, ale i s ním se děti dokázaly vypořádat a objevit ho ve velmi krátkém čase.


Posledním, už on-linovým, tématem bylo vlnění. Elektromagnetické záření a jeho využití děti objevily společně ve skupinách. Nejen o světle se toho dozvěděly mnoho. Též se zase posunuly kupředu v jejich dovednostech vystihnout v textu klíčové informace a srozumitelně je předat ostatním.


Před námi je opakování, sebehodnocení a hodnocení naší práce. V online prostředí je to zase o trochu větší výzva pro děti a učitele, tak nám držte palce, ať vše zvládneme a také, ať jsme brzy zase ve škole.


Všichni se na to totiž moc těšíme!