• ivadvorakova

Covid necovid, hurá do školy učit vid! A nejen ten...

2021: ZÁŘÍ–PROSINEC

Zpráva z výuky č. 2
ITB


Počátek školního roku jsme nastartovali epochou Země psaním životopisů a motivačních dopisů na různé typy profesí. S dětmi jsme se také dostali hlouběji do období národního obrození a přiblížili si nejen tehdejší dobu, ale i národní uvědomění a nacionalismus v současnosti. Využili jsme blížících se voleb v naší republice, a podívali se tak do systému vlády ČR a jejího politického systému, nebo způsobu oslovování voličů prostřednictvím předvolebních kampaní. Přes téma palčivých problémů současnosti jsme se přenesli s neziskovými organizacemi. Do následující epochy Člověk jsme pronikli pohledem anatomie lidského těla. Od buněk přes tkáně k jednotlivým orgánům, orgánovým soustavám a k lidskému tělu jakožto vlastnímu funkčnímu organismu. Osmákům tak již nejsou cizí kosti, svaly, cévy, plíce, žaludek, ani funkce a stavba jiných orgánů v jejich vlastním těle.

Matematika


Matematiku jsme v tomto školním roce otevřeli tématem Poměr - žádné drby, dělili jsme úsečku na daný počet dílů v daném poměru a potom navázali měřítkem mapy. Převáděli jsme skutečnou vzdálenost do mapy v daném měřítku a zjišťovali skutečnou vzdálenost čtením z map. Procvičili jsme se v řešení rovnic. Dále nám hlavy lámaly zlomky. Učili jsme se je sčítat, odčítat a násobit. Seznámili jsme se s myšlenkou italského matematika Cavalieriho, vyráběli síť jehlanu a počítali i jeho objem. Zopakovali a shrnuli jsme si znaky dělitelnosti různých čísel a taky jsme se seznámili s mocninami. Posledním tématem byly trojúhelníky. Umíme vypočítat jejich obsah, poznat, zda jsou shodné a správně to zapsat. Nakonec nastoupily ořezané tužky, kružítka a pravítka a rýsovali jsme trojúhelníky a jiné rovinné útvary. Velkou pozornost jsme věnovali zápisu postupu konstrukce za využití geometrických značek.
Český jazyk


Radovánky s češtinou pokračují rok za rokem ve stejném duchu, neboť výuka českého jazyka je jako i u jiných jazyků cyklická. Vždy ale pokročíme o krok dále. Letos už zvládáme Svěrákovy diktáty s velkým množstvím obtížných jevů poměrně hravě. K procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen jsme připojili skloňování jmen cizích, a to obecných i vlastních. Pořádně jsme si proklepli mluvnické kategorie sloves, neboť ty mnozí poněkud zapomínají. A před Vánoci jsme se pustili do těžších případů psaní čárek, tj. jak jejich psaní ovlivňují přívlastek těsný, volný, několikanásobný a postupně se rozvíjející. K tomu průběžně - téměř každý týden - trénujeme dovednosti slohové. Píšeme jak útvary, které už známe, tak se učíme nové. Vzhledem k blížící se střední škole to byly například životopis či motivační dopis, v souvislosti s tématem voleb zase úvaha nad billboardy jednotlivých stran. Referáty o knihách jsme obohatili o charakteristikou literární postavy, kterou jsme se nejdřív museli naučit napsat. Průběžně procvičujeme i literární druhy, formy a žánry. To vše se stále snažíme dělat hravou a živou formou, literáty národního obrození jsme proto poznávali přes fiktivní společnost Obrodíme, s.r.n.


Zde drobná ukázka naší práce:


Zásady společnosti Obrodíme, s.r.n. (společnost ručením neomezeným), nad nimi bohyně Sláva

  • vážíme si svého mateřského jazyka, tedy ČEŠTINY

  • hájíme práva každého na vzdělání v jeho mateřském jazyce (=české školy)

  • podporujeme překlad knih do češtiny

  • podporujeme hledání nových literárních talentů (i žen!)

  • podporujeme zakládání česky psaných novin a časopisů

  • podporujeme českou vědu (zejména historii a jazykovědu, přírodní vědy ale mohou být též)

  • podporujeme zakládání českých muzeí

  • podporujeme česky hrající divadla

  • podporujeme nakladatelství vydávající české knihy


Projekty


V počátku školního roku jsme se věnovali společnému třídnímu projektu, a to tvorbě funkčních třídních pravidel, dále ladění nové podoby kolektivu a také individuální práci. Od druhé epochy předmět Projekty do určité míry změnil své zaměření od individuálních projektů dětí k cílenější přípravě na budoucí střední školy a potažmo pomoc při výběru oblastí budoucího životního zaměření v cyklu karierního poradenství. V počátku jsme se věnovali tvorbě cvičných životopisů a motivačních dopisů, díky nimž jsme se seznamovali s pravidly trhu práce. Pomocí osobnostních dotazníků jsme rozkrývali silné stránky našich studentů a pracovali s jejich typologiemi. Zaměřovali jsme se také na představování nabídky středních škol a některé z nich také osobně navštívili.


Na obrázku vidíte část osmáků před ZŠ a gymnáziem Da Vinci v Dolních Břežanech

Anglický jazyk


Prvním tématem tohoto školního roku bylo životní prostředí. Zamýšleli jsme se nad tím, jak se chovat šetrněji k naší planetě, vymýšleli různé předpovědi budoucnosti a učili se říkat, co se stane, když … Blízké i vzdálené budoucnosti se týkala i další kapitola. Poslední dva týdny jsme si četli, poslouchali a povídali o vědcích, objevech a vynálezech.Výuka venku a návštěvy u nás


Výjezdy ven za kulturou nám bohužel často hatí covid. Přesto se občas něco povede. Zvládli jsme například návštěvu astronomické věže a historických knihovních sálů v Klementinu, prohlídku zrekonstruovaného Národního muzea či jsme se se štěstím dostali na alespoň jeden den otevřených dveří. Ten nám umožnil nahlédnout, jak vypadá výuka na gymnázium Da Vinci, které je profilově naší škole dosti blízké a nalézá se v nedalekých Dolních Břežanech (viz foto výše). Další den otevřených dveří naopak přišel k nám, když nám zástupkyně Střední zdravotnické školy představila, jaké všechny obory se vyučují u nich. Dlužno říci, že to zdaleka nebyla jen zdravotní sestra, ale také masérství, záchranářství aj. A budou chodit i další! Například začátkem ledna uvítáme ve škole policistu, vyslechneme si jeho životní dráhu k dané profesi a děti se ho budou moci na ledacos vyptat.

Tělesná výchova


Ve sportu se většinou oslavují krásné branky, důležité body, vítězství a legendární šampioni. My tentokrát s trochou nadsázky slavíme už jen to, že se tělocvik po roce útrap konečně probíhal bez větších omezení. Žáky se snažíme dle kanadského přístupu Long Term Athlete Development (Dlouhodobý rozvoj sportovce) postupně seznámit se všemi sportovními schopnostmi, dovednostmi i sportovními hrami. Měsíce září a říjen pak patřily především basketbalu, v listopadu a prosinci převzal štafetu florbal. Období obou kolektivních sportů ukončil napínavý mezitřídní turnaj.


A na závěr ještě ukázka práce ARTu!ŠPANĚLSKÝ betlém :)Něco z VAŘENÍ a příprav na Vánoce...A k náležitě připraveným i k nám přišel Ježíšek, který odstartoval prázdniny a odpočaté nás vpustil do roku 2022. Ať i vy jste co nejsvěžejší po celý příští rok :))


To vám přejí


Vaši osmáci